zondag 25 november 2012

Drave

Hurddrave is troch de jierren hinne aardich populêr wurden.
It oantal ringroepkes is flink groeid en sa komt it ek dat je oeral minsken draven sjogge.
De technyske ûntwikkelingen hat dêr yn ek in rol spile want ûnderweis mei hertslachmeters, kalorymeters, stappetellers en gps is it mear as wat drave.
11 jier jier wie de earste Slachterin.  In parkoers, diels oer de Slachte, fan 2, 5, 10, 21,1 kilometer.
11 kear bin ik no west te sjen bij de start en de finish.
In moai byld is foaral it healoere foar de start.
Oeral yn Wommels riede se harren ta op de rin. Yndrave, opwaarmje, yn de stimming komme, it goeie ritme sykje en oerlizze mei de oare dielnimmers. "Wat draafsto, wat is it doel en hoe giet it".
Om 11 oere giet it los.
De sinne besiket der trochhinne te kommen want it is grou en griis en dizich. Mar de sinne moat de slach ferlieze, it bliuwt in draaftocht yn de mist.
Wylst de dravers harren paad en route drave gean ik alfêst al nei de finish want de 2 en 5 kilometer binne sa werom.

En bij de finish bin ik op tiid foar in prachtich taferiel.  Wybren Visser fan Harns (?) docht al jierren mei sûnder dat der sprake is fan draven. Efter syn rollator, mei trainingspak en sportskuon oan, skoot hij himsels de 2 kilometer foarút. Om as earste oan te kommen yn syn kategory.
Bij de finish meldt hij him bij de organisaasje en hellet út syn rollatorkuorke in presintsje foar de organisaasje.
Hoe tankber kinne je wêze dat je noch meidwaan meie en kinne.
En sa binne se allegear wer oankommen mei ik oannimme. 
Ek soan Tsjeard (koarte broek) dy't hjir sa'n 200 meter foar de finish draaft bij it hús (lofts) fan dochter Hildau lâns.


Geen opmerkingen: