zondag 1 december 2013

Physical Grafitti

In oankundiging yn de sneonskrante, dy't net mislik is. At je dit lêze dat soene je hast tinke dat se better binne as Led Zeppelin, dat je dit net misse meie as Led Zeppelin fan. Ik haw it lêste jier trije Led Zeppelin tributes sjoen en allegear wiene net ferkeard. Ien fan harren wie dizze band mar dat wie oars, dat wie yn de iepen loft ûnder de Aldehou bij de tribute fan Jan Giro.
Soe dit dan noch better wêze at syn Romein optrede. Soe it de muoite wurdich wêze om hjir dochs hinne te gean?
 
It antwurd op de lêste fraach is ja. It wie de beste Led Zeppelin band dy't ik sjoen ha. Wat er yn it stikje stiet oer de sjonger is hielendal wier. Syn stim is sa goed te fergelykjen mei Robert Plant.  It wie in prachtige muzikale jûn fan herkenning.
 
It koe justerjûn sa wie sa net better. Gjin foarprogramma mar om klokslach 21.00 oer los. Wij koene de oankundiging fan it lêste nûmer noch heare foardat wij yn 10 minuten nei it busstation rûnen om de lêste bus fan 23-03 te heljen.
 It hoecht om ús nea oars. Op tiid begjinne op tiid ophâlde en wa't noch stappe wol kin dêrnei alle kanten noch út. Wij hawwe nei soks it goeie genoaten en hoege der net mear op út.
Ta beslút ek noch mar efkes oanhelje dat Poppoadium Romein in machtige seal is mei  yn dit gefal it perfekte lûd.

 


Geen opmerkingen: