woensdag 4 december 2013

Feyenoord


Fyn ik yn ien fan myn plakboeken noch in affysje fan Feyenoord. Ut de VI fan 1970. At ik dizze foto sjoch dan sjoch ik keardels. Echte keardels. Hiel oars as no, mei al dy jonge jonges dy't amper droech binne efter de earen.
Ik sjoch de ûnfersetlikheid fan dizze mannen mei lofts Theo Laseroms. Dy kamen je leaver net tsjin yn it fjild.
Wat in team...wat in ploech....Feyenoord

1 opmerking:

Willem zei

Dit is fansels in foto út 1983 foar de ôfskiedswedstryd fan Willem van Hanegem.