woensdag 11 december 2013

In soan derbij
It is hjoed 11-12-13. Dat skynt in moaie datum te wêzen om te trouwen. It duorret haw ik begrepen hast 90 jier foardat wij wer sa'n soarte fan datum krije. Dus at je dan dochs trouwe wolle dat kin it ek likegoed op dizze dei.
Om it noch aardiger te meitsjen is it tiidstip om te trouwen ek oanfullend: om 14.15 oere . Sa krije wij in 11,12,13.14,15 trou momintsje.
Grutte flecht op de koai om op dat tiidstip te trouwen.
Dus moasten sommige sykje om in alternatyf.
9.10 oere op 11,12,13 dat kin like goed.
De trou amtner moat der efkes earder út, de bruid hat moarns gjin tiid mear om noch nei de kapper te gean en de brêgeman kin de krullen net mear foar njoggenen oplapje. Mar fierders kin it best en hawwe je nei de seremony ek noch wat oan de dei.
Sa troude hjoed dochter Hildau mei Meindert.
In 9.10.11.12.13 troudei dus.
Mei dochter Jelske derbij, dat is net ûngewoan tsjintwurdich.
Sa'n troudatum kinne je hast net ferjitte. Dêr binne gjin smoeskes foar te betinken.
Wij nimme der jûn in pear op yn lytse rûnte.
Fan herte lokwinske foar it breidspear.Geen opmerkingen: