donderdag 26 december 2013

Grappich

Tsja , at je der binne merke je der neat fan, tink ik. At je it út de loft sjogge is it wol grappich. Hoewol, it skynt dat sommige húseigners in skeafergoeding ha wolle neidat dit yn de belangstelling kommen  is, want sij freze dat harren hús minder wurdich wurden is.

Geen opmerkingen: