dinsdag 24 december 2013

800%


Ek yn 2014 hinget er wer in taalkalinder yn é hús bij ús. Taal...it bliuwt boeien. Fan sokke koppen yn de krante wurd ik net goed. It AD fanb ferline wike freed.
Hoe sil dit gien wêze? Ik tink dat ferslachjouwer Chris Klomp net sa faak bij it fuotbal komt en der ek net folle oer skriuwt en lêst. Hij hat op teletekst sjoen dat Groningens ferlern hat en hij hat fan dyn baas de opdracht krigen dêr iets oer te skriuwen. 
Hij bellet de trainer op en dy hat it oer acht 100% kânsen. Aha tink Klomp 800 % kânsen.
Oh ja...ik moat der wol bij sizze dat Klomp myn favorite sjoernalist net is. Hij hat jierren de berjochtjouwing yn it AD fersoarge oer de saak Vaatstra en hij die dat net objektyf.


Geen opmerkingen: