zondag 8 december 2013

Mislearre

 Kosten noch muoite wiene besparre op it kongres PO/VO ôfrûne woansdei yn Nieuwegein. De râne ferskynselen wiene yn oarder lykas de de ûntfangst de ynlieding en de tusken de middei hapkes.
Trije wurkwinkels koene wij foar ynskriuwe. De earste oer Privacy en Beveiliging wie prima. In sterk ferhaal en goed brocht.
Fol goeie moed begong ik dan oan oan de middei sesje. It soe gean oer de bekostiging fan it ministearje fan ûnderwiis en de weromkoppeling nei ús as skoallen. It soe dus gean oer ynformaasjefoarsjenning.

It ministearje hie ien of oare deskundige ynhierd fan in ien of oare organisaasje (foar it gemak neam ik de man mar efkes Twijnstra of Gudde.
Menear Twijnstra of Gudde wie al hiel lang lyn ynhierd troch it ministearje om de probleemkes út de ynformaasje foarsjenning te heljen en der in goed gehiel fan te meitsjen.
Menear Twijnstra of Gudde hie op kantoar wakker oan it tekenjen west mei ferâlderde en nije skema. Miskien hie der it ek wol dwaan litten. Dy kâns achtsje ik bij neier ynsjen grutter want menear Twijnstra of Gudde fertyske hielendal yn hoe't it wie en hoe't it komme soe.
No hie menear Twijnstra of Gudde ek noch pech of wie it gelok. Want fan de 30 oanwêzigen dy't yn de seal sieten, wiene der likernôch 15 fan it ministearje sels. Dy woene ek wolris heare wat menear Twijnstra of Gudde ûndersocht en betocht hie.
Menear Twijnstra of Gudde trof it dus net want al dy froulju fan it ministearje woene fansels graach merkbite litte dat sij wisten dat it net allegear sa wie as menear Twijnstra & Gudden allegear fertelde.
Hij bleau suver laitsjen en grapte sels dat dit wol in ûnferwachte ynteraktive wurkwinkel wie mar in gruttere ôfgong wie hast net tinkber.
En wij sieten der bij en harken al lang net mear nei de diskusjes dy't de ministearje froulju fierden mei menear Twijnstra of Gudde en de froulu ûnderling.
Wij wiene wol hiel bliid dat it oere om wie en dat it mar in heale minút útrûn.
De dei wie bedoarn, de oandacht bij de tredde wurkwinkel kaam net echt wer op gong en foardat de neisit begong riden wij al werom nei Fryslân.
Ferslein troch it foarbyld hoe't menear Twijnstra of Gudde in dei mislearje litte koe.

Geen opmerkingen: