maandag 2 december 2013

De assistint skiedsrjochter

Mei hiele grutte argewaasje hawwe wij sneon sjoen hoe't in assistint skiedsrjochter der hielendal neat fan begrypt.  It wurd is oars wol dúdlik. Assistint skiedsrjochter.
Dat betsjut net mear en minder as de skiedsrjochter assisteare.
De ûnpartijdige skiedsrjochter dy't besykje moat mei twa partijdige klupgrinsrjochters de wedstriid goed te lieden.
Sa'n grinsrjochter moat de klup tsjinje mar hij moat foaral de skiedsrjochter tsjinje.
De assistint skiedsrjochter fan Nijland 1 dy sjocht dat wat oars.
Hij is de tredde koach fan it team.
Hij hat gjin betrouen yn it duo Posthuma en Nota.
Want hij is de hiele wedstriid oan it koachen. Hij ropt en raast noch mear as de twa echte koaches.
It is ûnbegryplik dat de skeidsrjochter hjir net wat fan sein hat. Sa falt  de partijdichheid wol hiel bot op.
It is  boppedat sa dat goed flagjen al in soad konsintraasje freget. Dan kinne je it "koachen"der net efkes bij dwaan.
As immen fan  it publyk der wat fan seit dan stekt er syn middelfinger op. Tryst.
It wurdt tiid dat skiedsrjochters optrede tsjin sokke opfallend partijdige flaggers.
Te begjinnen bij Nijland 1.Geen opmerkingen: