zaterdag 30 november 2013

9982

It soe samar kinne dat it hjoed in bysûndere dei wurdt yn 2013 foar mij . Omdat ik no ien kear sa yn  elkoar sit. Myn siferkes en myn listjes.  Nim no myn fytsen.
Op al myn twatsjillers (3) sit in kilometerteller. It wichtichste ûnderdiel fan de fyts op it stjoer, de trapers, de bannen, it sadel, it ljocht en it pakjedrager nei.
Ik krij in min sin bij in lekke bân en ik haw it smoar yn at it teller it net docht. Dat binne nutteloaze kilometers, redenear ik dan.
Myn stribjen om alle jierren 10.000 kilometer te fytsen is mear as in siferobsesje. Ik haw it nedich om te bewegen, om aktyf te wêzen. Dat it dêrneist myn earste ferfiermiddel is wurket fansels ek mei.
Yn 2012 soe ik it der wat op oan komme litte, mei as rissultaat dat it net slagge. In tekoart fan 118 kilometer. It stiet mij no noch tsjin.
Yn 2013 haw ik mij wer holden oan in strakkere planning en it rissultaat mei der wêze. Foardat de lêste moanne yngiet krij ik myn 10.000 te pakken.
Want mei 9.982 kilometer op de tellers en in foarútsjoch dat ik fannemiddei nei Nijlân-SDS sil, bin ik ien moanne foar de ein fan it jier al klear.
Hjir krij ik echt in goed sin fan.

Geen opmerkingen: