vrijdag 6 december 2013

In sterke lea

Der giet yn de popmuzyk altyd in soad oandacht út nei de muzikanten dy't te jong dea gyngen oan  lit ik it mar neame drank, drugs, rock en roll en  froulju. Hoewol,  it is twiveleftich dat dy lêste twa saken der wol bij heare.
Der binne ek artysten dy't al dy ûngeneugten al lang oerlibje. Dat dy der noch binne wurdt der faak sein.

In oersicht fan de top 10 fan artisten dy't ús ferstelde stean litte dat se der noch binne. Muzikanten fan in sterke lea, in protte gelok of goeie genen.


Geen opmerkingen: