vrijdag 13 december 2013

Wa kin de beam yn?


Wij krigen dit jier in nijjierskaart mei de boppesteande tige nijsgjirrige en prikkeljende fraach.
De goeie lêzer sjocht dat er stiet wat de beam yn kin. Ik meitsje der fan wa kin de beam yn.
Sa'n fraach wie net yn ien wike te beanderjen, dêr haw ik wol in moanne as 11 foar nedich. Gjin 12.
Ik bin der út.
It leafste stjoerde ik ien man de beam yn. Hielendal allinne sa fier mooglik nei boppen sadat hij gjin kâns hat om de deskundige út te hingjen at it om Ajax, om de dea fan Mandela, om iisbearen op it waad, om korrupsje yn de polityk, om de dea fan Kennedy giet of oer de moard op Marinanne Vaatstra.
Boppe yn de beam sûnder tillefoan en ôfsluten fan de ether, de kabel en de satellyt sadat hij fier wei bliuwt bij bij programmamakkers fan P&W en DWDD.
De PR de Vries beam......
En at hij mei syn moaie praatsjes it folk oertsjûge kin dat hij immen mei ha moat om tsjin oan te lullen dan mei Bauke Vaatstra him selsskip hâlde.
De heit fan Marianne dy't nei it oppakken fan in ûnskuldige dieder bewearde dat hij no rêst krije soe, dat hij no bûten de publisiteit bliuwe woe en dat it no oer wie.
De man dy't no de oandacht noch mear op him sels festigt mei in belachlike skeafergoeding.

Geen opmerkingen: