zondag 29 december 2013

Voetbalgenen

De boppesteande foto siert de foarside fan in reedlik nij boek. Jeroen Siebelink hat bij in oantal eks Oranje spilers west, om te sjen hoe't sij omgean mei in fuotbaljende soan of dochter.
Ik haw it boek op de tablet lêzen fan de Vakantiebieb.
In tige nijsgjirrich boek, omdat it ferskil tusken de iene en de oare hiel grut is.  Nim no Jaap Stam fan wa't de dochter fuotballet bij C3 fan vv Hoonhorst.  "At se it mar leuk fynt" is de strekking fan it ferhaal.
Sjoch nei Ruud Geels dy't syn tonge der ôfbite moat om syn likens yn te halden at syn pakesizzer der neist stiet.
Nim no Dean Gorre.  Syn soan hat de hiele opleiding fan Manchester United troch rûn. In oplieding wêr't je benaud fan wurde. .
Nim no Dennis Bergkamp, wêrfan de soan fuotballet bij Almere City, in satellyt klup fan Ajax.
It moaie fan dit boek is dat it in ynsjoch jout yn de betiden "subjektive" geast fan dy eks fuotballer dy't it allegear better tinkt te witten en fuotbal foar eigen bern wol hiel wichtich fynt. It jout ek in prachtich ynsjoch hoe't der  mei bern omgien wurdt yn de hurde jeugdopliedingen. It giet ek oer de argewaasje fan bemuosike âlders wat in hieltyd grutter probleem is bij de (gruttere) klups.

In oantal nijsgjirrige saken yn it boek

Bij Manchester United hat elk jeugdalvetal syn eigen trainingsfjild. Dat giet fan U8 oant U18.
Fanôf U15 binne de oefenfoarmen geheim. Alders meie dêr nea bij wêze.

Het is stil langs de lijn bij Under 17. Over de volle lengte staan ouders en ze zwijgen. Toen Kenji (soan fan Dean Gorre) destijds werd aangenomen bij United moesten Dean en Magali een overeenkomst tekenen waarin ze beloofden dat ze langs de lijn geen enkel geluid zouden voortbrengen. Geen aanwijzing mag je hier geven, zelfs een aanmoediging is uit den boze. Na een doelpunt mag worden gejuicht, dat nog net. Elke andere prikkel brengt de geraffineerde coaching fan  United in gevaar en daar mee de uitgebalanceerde ontwikkeling van de spelers.

Bij één club uit de Premier League bleek een gescout jongetje, toen hij bukte om de bal met zijn handen op te pakken, een luier onder zijn broek te dragen.

Ik soe elkenien dit boek oanriede. It beskriuwt it fuotbalwrâldsje mei de eks Oranjespilers en harren soan of dochter yn de haadrol.
Nei Gorré, Bergkamp en Stam ek ferhalen fan Koeman, Helder, van Hooydonk, Makaay, de Wolf, de Jong en Perez.
Geen opmerkingen: