maandag 16 december 2013

Sweeds gers

 
Wa is in Fries? Dat is in fraach dy't sa no en dan oan de oarder komt. Is in Fries immen dy't hjir hikke en tein is, hjir noch altiten wennet en Frysk praat. Of moat hij ek Frysk skriuwe kinne. En moat je om in Fries te wêzen ek Fryske boeken lêze?
Kinne je as ymport Hollanner ea in Fries wurde at je fol faasje begong binne mei de kursus Frysk foar net Friezen en dat Frysk dêrnei ek noch yn praktyk bringt. Kin dy Hollannder dy him ynset foar de Fryske klutuer en taal ea in Fries wurde?
 
Ik tocht der oan bij it sjen fan it boppesteande boerd. Al jierren hinget dat boerd op in hikke tusken Wommels en Easterein.  "Hier groeit Zweeds gras" stiet dêr al jierren.
Dat skynt better te wêzen foar de kij en it skynt ek better te rûken.
Al jierren groeit op dit stikje lân Sweeds gers. Wannear kin dat boerd der wei? Wannear is dit Frysk gers?
 

Geen opmerkingen: