dinsdag 24 december 2013

Pop yn Romein

Freed 20 desimber wie der yn  Poppoadium Romein in aardich muzykevenemint. As ûnderdiel fan it wrâldrekord muzyk meitsje (mear as 360 oeren oan ien stik wei) wie der in fryske middei/jûn mei hiel aardige Fryske bandsjes. 
Bin der fan 5 oant 11 west en mei troch de strakke planning om it rekord te heljen koe ik mar leafst 11 bandsjes sjen en heare. En dêr wiene trije toppers bij. Dat wie yn it earst plak de band Stanton, dy't foar it lêst spilen. Dat is spitich want it wie hearlike rock. Ald Wommelser Simon Schoon spile net ûnfertsjinstelik gitaar.

De twadde band wie foar mij in bekende: Cosmic U. Yn Wommels op it Greidhoekfestival wie it foar mij de ferrassing en ek no fûn ik it wer in bysûnder moai optreden. It pakt je bij de strôt.....
En net allinne mij want it wie moai om te sjen dat minsken dy't (te let) binnenkamen earst wat weromhâldend mar dêrnei fol ferwûndering nei de twa manlju en twa froulju stiene te sjen. It "frjemde" sjongen fan Hiltsje Andringa mei de mystike lûden der bij makket it ta útsûnderlik moaie mominten. En seker at je krekt as mij foar oan bij it poadium stean...

Diff, in hearlike gitaarband, mocht ik ek wol lije. It swingde as in tyt en de stampfolle seal wist it tige te wurdearjen. Dy wol ik wol wer ris sjen (yn Wommelse bijgelyks)Oh ja....
Ik haw ek noch efkes bij it glêzen hûs west...hiel efkes mar, ik waard der net oars fan.

Geen opmerkingen: