zondag 29 december 2013

Zittingszaal 14


It jier is hast om en dan sjogge je op sommige dingen werom. Sa as op twitter. Wat hat twitter mij oplevere, wat hat twitter mij brocht?
Ik kin dêr koart oer wêze. Ik bin folger fan sa'n 250 twitterakkounts. Leaver sprek oer it folgen fan 250 minsken dy't efter dy akkount sitte. Want myn kar om in nije folger ta te heakjen oan de list is altiten bewust.
Immen folge op twitter is foar mij: nijsgjirrich wêze nei de dingen dy't hij sij docht en sjocht. Dat is ek de reden dat ik in ferskaat oan minsken folch dy't ferskillende ynteresses hawwe. It hat foar mij gjin sin om allegear nijsstjoerders en sportnijs en soks sa wat te folgen. Ik gean foar de minsk dy't wat fertelt oer syn muzyk, oer syn natoer, oer har libbenfysje, oer har reizgjen, oer syn wurk, oer har sport, oer syn treinerfarings, oer har bakken, oer syn leafde foar Snits, oer syn eilân en oer har wize fan tinken en gean sa mar troch.
Sa hawwe alle minsken wol in reden wêrom ik se folch.
De meast bysûndere fyn ik @zittingszaal14.
Bin tige ynteressearre yn de misdie en wat ik dêr fia twitter fan mei krij, haw ik fan Rob Zijlstra dy't efter @zittingszaal14 sit.
Streekrjocht krije je op in humorfolle en relativearjende wize wat mei fan de saken dy't yn de rjochtbank fan Grins spylje.
Boppedat ferrykt hij ús sa no en dan mei moaie kollums.
It tip dus.
Geen opmerkingen: