maandag 5 augustus 2013

Keatse op de freule

Wêr bliuwt de tiid? Dat frege ik mij  ôf doe't ik oan de Freulepartij tocht dy’t kommende woansdei holden wurdt. Want die ik yn 1970 net mei oan dy Freule? Foar Wommels fansels. Mei Jelle de Boer en Pieter Sieswerda. Gjin priis. Derôf tsjin Grou dy’t dy dei twadde waarden. Spannende dagen wierskynlik, hoewol ik mij dat net echt herinnerje kin. Wat ik mij wol herinnerje binne de reaksjes fan it publyk tidens de wedstriden.
Dêr hie ik lêst en wille fan.
In goeie bal fan mij, folge troch hantsjegeklap die mij goed. Ik kin mij foarstelle dat keatsers dêr fertrouen fan krije. It oooh en it aaaah nei in misser dat wie net goed foar myn selsfertrouen. Dêr waard it minder fan.
Ik stie foaryn en ik koe (sûnder nap) amper boppe. In middelmatige keatser mar goed genôch om mei te dwaan.
Sels yn 1971 mocht ik noch in kear meidwaan. Mei Hessel Hovinga en Tsjipke Joustra. In iets better partoer mar yn de tredde omloap derôf tsjin Ljouwert. Wol yn de earste omloap Amsterdam ferslein en dat kin net elkenien sizze want dy keatse hast nea mei op de Freule.


Geen opmerkingen: