donderdag 8 augustus 2013

Aju paraplu


At dy âlde Egyptenaren en Grieken der weet fan krije dat de Freulepartij yn Wommels yn 2013 ferpest is troch de paraplu's dy't sij útfûn hawwe, dat wiene se nea mei sokke reinkearders op de proppen kaam. Hûnderten egoistyske keatsleafhawwers soargen der foar dat hûnderten oaren neat sjen koene. Neat lutsen se harren wat oan at der ropt waard paraplu's del.
Foar minder as 50 sint binne der wettertichte plastik reinkeeps te krijen bij û.o. Action. It liket mij in lytse muoite at je nei in evenement geane sa'n "keep"efter de hân te hawwen foar it gefal it begjint te reinen.
It wurdt tiid dat paraplu's bij alle eveneminten wêr't wat te sjen is ferbean wurde. Bij muzyk festivals is dat al it gefal. Je komme der mei in paraplu net yn.
Op it krekt holden festival Welcome to the Village yn Ljouwert krigen sels alle 3000 besikers op sneon fan de organisaasje in reinkeep doe't in bui kommende wei wie.
Aju paraplu soe ik sizze wolle tsjin alle paraplus op it keatsfjild.Geen opmerkingen: