maandag 5 augustus 2013

Skiep, hynders en seefûgels
Moandeitemoarn de spieren mar efkes los fytst. Moai waar en foaral dan sjogge je wer hoe moai de greidhoeke fan Fryslân is. Fiergesichten, bisten en in moai nij fytspaad.

Tusken Mantgum en de Swette moasten wij efkes ynhâlde omdat de boer en boerinne de skiep op de fyts nei in oar lân brochten en dat diene yn it tempo fan de skiep

oan dat selde paad in prachtich plaatsje want safolle hynders bijelkoar is in moai gesicht

it nije fytspaad lâns de Swette, wêrbij opfalt dat der hast twa  Swettes binne. 

der wurdt wer hiel wat lân oer de kop helle en dan witte de seefûgels krekt wêr't se wêze moatte

1 opmerking:

Anoniem zei

Aant Ik hie dit paed ek untdutsen, prachtig om te fytsen, gr Popko