vrijdag 9 augustus 2013

De grins


Wol wat in brede middenline tochten wij  earst, doe't wij lâns de Elbe fytsten.  It is lykwols de grins tusken Dútslân (lofts) en Tsjechie ( rjochts). En sa koe it barre dat wij neist elkoar yn ferskillende lânnen fytsten


Posted by Picasa

Geen opmerkingen: