maandag 12 augustus 2013

Amsterdam


It is ien fan de moaiste paden om Amsterdam binnen te kommen. It fytspaad fanôf Landsmeer en Purmerein ademt de stilte noch út. Bij it boerd Amsterdam is it net oars. Lâns it wetter komme je Amsterdam Noord binnen en sa fytse se je in pear kilometer in "rêstige" route lâns it wetter nei it IJ.

Foardat je it goed en wol yn de gaten ha, sitte je ynienen yn de drokte. Snelle skooters, hastige fytsers en dravende forensen nimme besit fan it pont nei Centraal 

Op de grôtfolle pont  kin men dan in pear minuten ta rêst komme en dan kin elkenien syn twitter en syn mail noch mar efkes sjekke.
Posted by Picasa

Geen opmerkingen: