woensdag 7 augustus 2013

Lêze foar de Freule

In moai affysje, iets om nei út te sjen. Hûnderten minsken kamen der wer op ôf. It koe ek net better waar wêze. In moaie ûndergeande sinne soarge foar it goeie byld en trekzakgroep Wommels soarge foar de 9de kear foar it muzikale lûd.
Piter de Groot wie sichtber grutsk dat hij sânhazze Freark Smink strikt hie foar dit optreden.  In sânhazze dy't ek net folle mei it keatsen hat. Freark fertelde oer syn keatserfaringen yn Hidaard en Jorwert wêr't hij wenne hat en it wie dúdlik te merkbiten dat hij neat mei keatsen hat.
Ek fertelde hij noch oer syn fuotbalperioade bij SDS. Dat se dêr lêst hiene fan it keatsen omdat dy fantastyske loftsbûten Pyt de Jong ek iets te goed keatse koe en dêrtroch trainingen miste. De tiid is dus net feroare.
Freark Smink hold him oan de haadrigel fan dit barren. It hjit net foar neat: lêze foar de Freule.
Freark lies it ferhaal fan de striid fan Bitgummers en Ouwe Sylsters op in wize foar dat je it byld alhiel je foar seagen.
Harkje nei in foarlêzer moat gewoanwei net langer duorje as in heal oere. Dit hie suver wol wat langer duorje mochten. 


Geen opmerkingen: