woensdag 21 augustus 2013

De waarheid liegen

Boris O. Dittrich is in eardere politikus fan D'66. Hij hat nei syn politike karriere ynspiraasje fûn om in boek te skriuwen en ik moat sizze dat it in alderaardichst boek wurden is. Hiele bijsûndere en nijsgjirrige opset wêr yn minsken sintraal stean. It boek spilet yn New York. Prachtich om te lêzen hoe't hij beskriuwt wat minsken soms bijelkoar bringt. In oanrieder.

Geen opmerkingen: