zondag 11 augustus 2013

Knoop- of knipepunt 69
Hjoed in knooppunten route fytst. Start Goutum. Fia Zuiderburen en Hempens-Teerns kamen wij út bij de Wâldwei. In prachtich stikje Ljouwert is dat.
Wij hiene de route thús wat útdoktere en neffens de twa fytsrouteplanners (Fytsersbûn en Falk) koene wij fan knooppunt 70 nei 69. 
Dat soe in nij stik fytspaad wêze wêrtroch je úteinlik útkomme foarbij Warten. As reedlik betúfte fytsers en buordsjelêzers reitsje wij it paad efkes bjuster. Want hoe moatte wij fan 70 nei 69 komme? 
Op lokaasje wurdt dúdlik makke troch it boerd en in hurddraver dat de route nei 69 noch altiten net klear is. It duorret mar en it duorret mar, wylst it noch om in koart stikje giet, sa wist de hurddraver ús te fertellen.
Spitich, no moasten wij de gewoane dyk del oer Weargea en Warten. 

Mei de pont oer fan Warten nei Earnewâld en ek noch mei de pont oer fan Garyp nei Súwâld.
De twa pontsjes dy't farre op sinne-enersjy geane beide oer it Prinses Margriet kanaal.


Fia Burgum kamen wij bij in opfallend bouwurk lâns. It stiet bij de ernesjy-sintrale en liket wol in boufal fan in toer.

Nei Noardburgum, Feanwâlden, Feanwâldsterwâl, Hurdegaryp en Tytsjerk kamen wij yn de Groene Ster en wiene wij werom yn Ljouwert. Spitich fan dy ferfelende en foaral ûnferwachte reinbui. En fan dat iene buordsje: 69 is gjin knooppunt mar in knipepunt


Geen opmerkingen: