maandag 19 augustus 2013

Relativeare

"Moai" sei myn kunde ferline wike,"in sulveren medalje bij it WK fierspringen."
"Hoesa, in sulveren medalje", frege ik tsjin better witten yn.
" Nederlân", liet hij mij witte, "Gaisah"
"Gaisah? Hoe hjit Gaisah noch mear,"woe ik witte.
"Dat wit ik sa net, mar it is in wurd mei mear lûden as bijlûden"
"Moai", sei ik, "mar ik fiel neat, gjin grutskens, gjin wille, neat".

Gaisah is in Ghanees, dy't ferdomde fier springe kin. Dat hat er fanút syn natoer al. Dat hat er ôfsjoen fan kangoeroes of herten.  Gaisah hie syn nocht yn Ghana en socht yn 2001 syn heil yn Nederlân.
Formulieren en prosedures, wachtsje en wachtsje, noch mear formulieren en in nije prosedure.
Sa sil it wol ûngefear gien wêze.
Underwilens trainde hij, sprong hij hieltyd fierder en helle hij meardere wrâldtitels.
Foar Ghana wol te ferstean. Wylst hij dêr net mear kaam.
Wat in gelok, yn july 2013 krijt hij in Nederlâns paspoart. Sa kin der moai meidwaan oan de WK yn Moskou. Foar Nederlân.  Prachtich fansels dat dy jonge hjir bliuwe mei omdat it hjir in stik better is as dêr.
Mar meitsje mij net wiis dat it in Nederlânner is. Hij is in Ghanees mei in Nederlâns paspoart.
En ik kin mij herinnerje dat ik ea út de skroeven wie at in Ghanees wûn.
Myn konklúzje : Nederlân hat gjin medalje helle bij it fierspringen. It wie Ghana.


Geen opmerkingen: