vrijdag 22 oktober 2021

Wat is der mis mei it Skarrelspultsje

Us bern gongen earder nei it Skarrelspultsje.

Dat is de "peuter"skoalle yn Wommels.

Earst yn de kelder fan it Dielshûs

en dêrnei yn it gebou fan de Igge.

Myn pakesizzers krigen plak yn it Trochpaad.

In moai plak sa ticht bij de skoallen.

Mar,

it Skarrelspultsje, wat is der mis mei dy namme?

Dat er wat mis mei is, 

docht bliken út  dit doek


Kidsfirst,

hoe krije se it yn de plasse.

Us jongste pakesizzer yn Wommels

giet nije wike foar it lêst nei it Skarrelspultsje

net om dit boerd, mar fanwege de leeftyd.

Gelokkich mar...

Kids first, hoe betinke se it.

Geen opmerkingen: