zondag 17 oktober 2021

Lofts

 


Freedtejûn wie ik yn Neushoorn

Dat wie lang lyn.

In hardcorejûn mei trije bandsjes

Spontaan idee fan Tsjeard om 5 foar healwei njoggenen

De bus gie 5 oer healwei njoggenen.

Skuon oan, mûlkapke en OV kaart sykje

en yn sân hasten nei de bus.Hearlik sa'n jûn mei powermuzyk

en fleurige enersjike minsken

De Zwartekat wie der ek

ik hie der noch nea fan heard, 

mar se drukten mij in plakplaatsje yn de hân.

Snein fûn ik it werom yn de kontbûse.

Ik sil it plaatsje nearne opplakke

mar sil efkes yn dizze link oanjaan, 

sadat jim ek jim witte wat sokke lju dogge.Geen opmerkingen: