maandag 25 oktober 2021

Drave

Der binne wolken,

de temperatuer is 9 graden

de fochtichheid is 91 %

de fielt as 6 graden

de wynrjochting is súdsúswest

en de wynsnelheid is 23 km per oere.

Mei oare wurden: it is it momint

om in rekôr te draven.

Dat doch ik.

It parkoer leit tusken ús garaazjedoar,

Iens en ús garaazjedoar.

5 kilometer en net in stap mear.

Gemiddeld 7 minút 40 sekonden per kilometer

in nije rekôr, gewoan op in moandeitemoarn 

tusken 7.50 en 8.00 oere.

Ik sit thús in kertier út te switten

en analysear de sifers op Strava en MiFit.

Hoe flak is it skema, 

hoe is de hertslach

wat is de beste kilometer

wêr leit de winst ten opsichte fan foarige kear

en wat kin noch ferbettere wurde.

Drave , ik haw it krekt ûntdekt,

fyn der hielendal neat oan

mar doch it al, 

twa kear per wike, 

5 kilometer lang,

foar de sûnens, 

foar de útdaging 

en foar wer in nij rekôrGeen opmerkingen: