zaterdag 30 oktober 2021

Brecht

Wij mochten trije dagen oppasse op Brecht,

 ús jongste pake- en beppesizzer

Hast twa en se ûntdekt de wrâld mei dwaan en wurden.

Brabbelje en neisizze.

It wie in grut fermaak mei ien hiele koarte nacht

want doe wie se noch lang net útpraten

nei de bieb en eigenwiis in boekje útsykje

hagelslach, dêr kinne je lekker mei grieme

Ut de stoel, want wij gean nei bûten

de rinfyts ûntdekt

mei de fyts nei de boarterstún

nei Bogerman op de fyts, werom sjout pake de fyts wol

efkes de ôfstânsbetsjinning ophelje

boekje lêze


Geen opmerkingen: