woensdag 6 oktober 2021

It is safier

 


It sil noch krekt gjin fragen yn de twadde keamer opleverje

of it moat Habtamu wêze dy't it him net foarstelle kin,

dat ek ik in kear oerstap op in elektryske fyts

en dat hij fan de minister witte wol hoe't dat samar kin.

Begjin 2020 hie ik mei mij sels ôfpraten

dat ik der in fyts mei help bijkeapje soe

at ik 10.000 kilometer fytst hie yn dat jier.

Dat wie al begjin oktober

en ik soe it noch net oer myn hert krije.

Begjin 2021 makke ik deselde ôfspraak

en no haw ik mij der wol oanholden.

Wêrom?

Ik wol yn de hjerst en yn de winter

wat mear fytse as Hinnaard en/of Kûbaard om.

Ik wol gewoan nei Ljouwert, nei Snits, nei Warkum fytse

sûnder mij yn it swit te jaaien.

Ien lisfyts oan de kant,

de RIH ynwiksele

en no fierder op myn Batavus sûnder help

en myn Dutch ID mei help.

Om it ferlies fan ynspanning te kompensearjen

bin ik sûnt 4 wiken begong te draven

of hoe't je dat mar neame wolle, at je mij sjogge.

5 kilometer 

moarns betiid

It giet hieltyd better


Geen opmerkingen: