woensdag 20 oktober 2021

Op klompen "Op klompen troch de dessa" is in boek fan Hylke Speerstra. 

Mei syn kwaliteit om fertrouen te winnen 

en goed te harkjen wist hij út âld Ynje gongers ferhalen te lûken. 

Ferhalen dy't se net fertelle woene, 

mar dochs diene bij him. 

In prachtich boek, dat je wol faker lêze kinne as ien kear. 

Myn heit wie ek in Ynjegonger. 

Krekt as hast al dy oaren prate hij dêr net oer. 

Op dit stuit spilet yn Ljouwert in stik oer dy Ynjegongers. 

In teaterstik wêryn je fysyk "erfare"en "fiele" moatte wat dy 

Yndiegongers meimakke ha.  

Wij waarden ûnderdompele yn de omstannichheden fan doe 

mei foto's, 

bewegende bylden, 

gelûden en 

it yndringende ferhaal.   

En dat allegear yn ferskillende romtes.

It wie in bijsûndere erfaring doe't ik dêr justermiddei bij wie.

Wij hawwe noch wol wat foto's út heit syn argyf

 Sûnder ferhaalGeen opmerkingen: