zondag 3 oktober 2021

De reis nei Venetie

It sit er wer op: ús fytsfakânsje nei Venetie.

In reis dy't op 1500 meter hichte begjint 

op de grins fan Eastenryk en Ytaalje

en "einigt" op it San Marcoplein yn Venetie.

In prachtige reis omdat

  • it waar geweldich is... sinnich en waarm
  • it selsskip wêr't wij mei reizgje prima is
  • it in moaie delrinnende route is
  • de omjouwing om te fytsen geweldich is
  • it foar ús in nije omjouwing is
  • wij ûnderweis moaie stêden oandogge
  • prachtige bouwurken sjogge
  • de hotels goed genôch binne
In oantal bysûndere erfaringen yn byld

Nei in lange reis mei de bus, begjint it feest op 1500 meter hichte


in moai byld ûnderweis

Red delicious, dy appels seagen wij sa'n 100 kilometer oan ús linkerhân. Rjochts wie de rivier de Etsch

In drokke fytsroute mar ek in protte rinners

In kastiel

efkes útpûste nei in flinke beklimming

Noch mear appels mei op de eftergrûn de snie fan de Doalemiten

It grutste appelgebiet fan Ytaalje

Underweis fan Bolzano nei Trento....linksôf dus

Yn Trento is it feest. Dy't slagge is komt nei it plein en set in blommekrâns op en siket dêrnei mei famylje in terras opDer gongen ús al 311 fytsers foar op dizze moarn

de Etsch

In pas oer om bij it Gardamar te kommen

in moai momint at wij ynienen dat Gardamar sjogge. In drege ôfdaling stiet ús noch te wachtsjen

doarpke bij it Gardamar

yn Verona

Nochris Verona

De Arena yn Verona. Spitich, wij mochten der net yn

Mei de boat oer nei Venetie

Maskers, wij hawe der mar 6 meinommen foar de pake-en beppesizzers

Ien fan de moaiste erfaringen. It San Marcoplein opstappe

de katedraal en it standsje mei soeveniers

je kinne der ek yn at je wat geduld hawwe om earst yn in lange rige te stean

Op de brêge

de weromreis mei leechhingjende wolken


Geen opmerkingen: