zondag 10 oktober 2021

Waarm fan de muzyk

 Der giet neat boppe muzyk

en ik bin dan ek bliid dat de agenda fan it Bolwerk yn Snits

oanjout dat der rock op it programma stiet.

Wa't er komme makket mij net folle út,

It wurd rock is genôch om de fyts fan stâl te heljen

De gewoane fyts wol te ferstean want wyn is der net.

Sa kom ik goed njoggen oere oan yn Snits.

(ûnderweis help ik in ferdwaalde jongfeint út Tsjerkwert

it paad nei de keet yn Turns te finen)

Myn fyts kin bij de oare 15 fytsen stean

It is net drok, dat sjoch ik gelyk oan de fytsen en de jassen.

Dy lêsten dy hingje der hast net.

It konsert is fergees, der binne twa bands

ik soe 't net witte wêr't it folk bliuwt.

Mei wat gelok tel ik in man as fjirtich

en ik sjoch in protte frijwilligers fan it poppoadium

Mei in steantafel en in kruk efteryn,

mei sa no en dan in alkoholfrij drankje

fermeitsje ik mij prima 

bij in kertierke Snakeoil Sun en oardel oere Anquest.

Anquest mei twa Hingsten yn de basis.

Lekkere hardrock dus.

In genot foar myn earen.

Werom oer de Kliuw fytst

mei de helm op, de wanten oan

haw ik it net kâld.

Ik bin waarm wurden fan de muzyk 

en dat gefoel bin ik 13 kilometer fierderop noch net kwyt.

In prima jûnGeen opmerkingen: