maandag 18 oktober 2021

Poddestoel


 

Dit is de poddestoel fan de ANWB sa as wij dy kenne.

Dit eksimplaar stie op Flylân

mei dêrop de langste ôstân dy't op in poddestoel stiet

De poddestuollen wurde ferfongen haw ik begrepen.

Ik begryp wol dat de poddestuollen

wat minder fan belang binne

at er in knooppuntenrûte is.

Mar at je se dan ferfange wolle,

doch it dan goed

Lit ús dit asjeblyft gjin poddestoel neame.

Se stean op Flylân 

as ferfanging foar de echte poddestuollen

Freeslik.........

Geen opmerkingen: