vrijdag 8 oktober 2021

33717


 33717 kilometer

dat is de ôfstân dy't ik ôflein ha op myn RIH.

Mear wurde it net.

De fyts is ynruile.

Sûnt 2013 yn besit

en dat jier fytste ik der 3640 kilometer op.

2015, 2016 en 2017 wiene syn topjierren

mei reizen yn Frankryk en Dútslân

mei kampearútrêsting op it pakjedrager


It is in deeglike fyts,

wol wat swier,

mar yn fergelyk mei in E-fyts in fearke.

Sûnt 2018 myn twadde fyts 

foar ritsjes yn eigen doarp en foar op stap.

Syn lêste trip wie in lange.

De tocht nei Venetie.......Geen opmerkingen: