zondag 3 oktober 2021

Fendi


Ik bin net sa fan de djoere merken

en al hielendal net moadegefoelich.

Yn Venetie komme fêst lju dy't dêr wol gefoelich foar binne

want it oantal spesjaalsaken mei djoer spul 

is hiel goed fertsjintwurdige om en bij it San Marcoplein.

Sokke winkels binne poppekasten

wêr't ik mei grutte ferbazing nei sjoch.

Nim no Fendi, ik hie der noch nea fan heard.

It lykje hast trije etalaazjepoppen, mar it binne der twa.

De middelste jongeman is echt.

Dy stiet dêr de hiele dei bij de doar

Swart pak oan en in mûlkapke op.

Mocht er in klant komme

dan sil hij de doar wol iepen dwaan

en in klantfreonlike laits opsette.

Yn de winkel stiet in fromminske efter de toanbank.

Ek sij wachtet op de klant dy't mar net komme wol.

Al dy rynske Sjinezen, Koreanen en Amearikanen

dy binne der dit jier net.

It binne foaral sunige Nederlanners dy't dêr hjoed omstappe

en in Wommelser dy't him foaral ferbaasd 


Geen opmerkingen: