vrijdag 1 november 2013

Tresoar

Tresoar is it Frysk histoarysk en letterkundich museum. Sij hawwe in tige nijsgjirrige webside wêr't je je nea op ferfele. Artikelen út de âlde tiid relativeare foar mij de nije tiid.  Tresoar twittert betiden nijsgjirrige saken en fia de mail krij ik sa no en dan in nijsbrief  mei prachtige artikelen fan bijgelyks 100 jier âld.
Sa as dizze ta dy't yn de lêste stiene . Opjaan foar de fergese nijsbrief kin mei dizze link ( in nijsbrief ) 

 
 

Geen opmerkingen: