maandag 18 november 2013

Sjinees


Sa't yn in earder berjocht  al oanjoech is, wit Google alles. Sij witte dat ik net yn Sjina wie op 16 novimber want sij hawwe myn bukfyts op dy dei lokaliseard  op de op te kreazgjen van Eysingaleane yn Easterein en bij it fuotbalfjild fan SDS.
Sij hawwe sels sjoen dat ik net bij de Sjinees west ha.
Mar Google sjocht ek dat der yn Sjina  yn de buert fan Nanyang besocht is yn te loggen op myn google akkount.
Google fynt dat wat fertocht en freget mij at ik dat bin.
Nee, dus.
Ik haw dus lêst fan in ynlochsjinees.
Geen opmerkingen: