zondag 10 november 2013

Evergreen top 1000


Radio 5 stiet bekend om syn lichte muzyk. Dan is it ek gewoan dúdlik foar elkenien. Sels de grutste hardrocker kin neffens mij soms ek ferlet ha fan wat in "gewoan melodieus" ferske. Ik wol yn alle gefallen.
Ien kear yn it jier stjoert radio 5 de Evergreen top 1000 út. In ien wike lang komme se allegear lâns.
Dy wike is in feest fan herkenning, moat ik earlik bekenne.
Wat is no  feitlik in evergreen?
De Ingelsken brûke it wurd allinne mar om oan te jaan dat der beammen binne dy't it hiele jier grien bliuwe.
Wij Nederlânders hawwe der in oare betsjutting oan jûn.
Wikipedia leart mij dat in evergreen "in ferske is wat syn populariteit troch de jierren hinne behâldt."
Seker de lêste dei gie it der om wei mei al dy lieten dy't syn wearde holden hawwe. Herkenning fan 150 oant 1 ta.
Seker twintich kear hearde ik de Cats, de Beatles mei harren echte meisjongers, de Stones mei harren sêfte kant, Elvis mei syn hertbrekkers en fansels Peter Maffay en Corrie en de Rekels mei harren "Du" en "Huilen is voor jou te laat".
En och wat makket it út wa't no op nûmer 1 of 78 stiet. Elkenien hat syn eigen smaak.
Op nûmmer 2 the Beatles mei Yesterday en at der ien nûmer is wat de tiid goed trochstien hat, dan is dat dit nûmmer wol.Geen opmerkingen: