zaterdag 23 november 2013

Slachterin

Eind novimber is der altiten in hurdraafwedstriid dy't fan start giet yn  Wommels.  De Slachterin, omdat it parkour foar in part oer de Slachtedyk giet. It is in moai festijn foar it doarp. De hiele moarn allegear beweging yn it doarp fan minsken dy't yndrave foar de 5, 10 of 21 kilometer.
It siet de organisaaasje en dêrtroch ek de rinners goed mei op dizze 23 ste novimber.
it wie prachtich waar..foto is makke krekt foar de start

se binne fan start en it begjint altiten gelyk mei in draf troch de tunnel.

Soan, pakesizzer en frou kamen ek efkes te sjen op de Littenserbuorren , wê't ik de dravers wat lau wetter oanrikke mocht

Geen opmerkingen: