dinsdag 26 november 2013

Kattefretten
Wij hawwe twa kattebakjes.
Dy stean bûten.
Under de tafel.
Wij hawwe ek twa katten.

Moarn , middeis en jûns seure se om fretten
En tuskentroch ek.

Dy bakjes stean faak leech..
Want it binne net allinne de katten
It binne ek de fûgels
Ek dy binne sljocht op ús kattebrokjes.
en de stikelbaarch.
dy komt jûns at it krekt tsjuster is.
Kattefretten  foar al ús gasten

Geen opmerkingen: