dinsdag 29 oktober 2013

Frysk Museum

26 oktober wie de Rabo museumdei. Klanten koene gebrûk meitsje fan in bon yn it Raboblêd en mochten fergees nei in museum. Wij keazen foar it krekt iepene nije Frysk museum yn Ljouwert. It byld fan it âlde Frysk museum mei syn keammerkes, huêzen, trepkes, opstapkes ensf. binne je gau fergetten at je dit museum trochgean. Ald en nij komme hjir goed bijelkoar en de brede sealen en hege muorren meitsje it ta in rom gehiel. In soad fariaasje en leuke fynsten op wat sjen te litten. It hat ús skoan foldien, útsein de lange rige foar it binnekommen.
11 oere gie it iepen en bij beide yngongen stiene hûnderten minsken rom fan te foaren,
 ek al omdat der wat misbegryp wie oer de iepeningstiid. 


It museum hat in protte leuke boartlike fynsten sa as in oantal muorreskilderingen
lykas dizze fan de Slachtedyk

in hiele muorre mei tegeltsjeswiisheid

tsja..........

alle portretten op ien grutte reade muorre...je soene der benaud fan wurde

en doe't wij it allegear besjoen hiene, stiene der noch lange rigen te wachtsjen.....it wie ommers fergees.

Geen opmerkingen: