woensdag 13 november 2013

Dirty Old town

Ik haw it net sjoen, mar in wike as wat lyn fertelde Fernando Ricksen (fuotballer) oer syn sykte ALS yn De Wereld Draait Door. It wie in petear mei in soad emoasje. Ricksen dy't net sunich libbe hat it swier en dreech.
Sjoerd Mossou, stikjeskriuwer bij it AD en grutte kenner fan it fuotbal yn Ingelân en Skotlân fertelde yn syn kollum dat ek Jimmy Johnstone (de Vlo) ferstoarn is oan de sykte ALS.
Dat wie op 13 maart 2006.
Sjoerd fertelde yn syn stikje ek dat Jimmy graach mei Jim Kerr fan de Simple Minds sjonge woe.
En as earbetoan oan de Vlo dit filmke dat nei wat praterij op 2.40 begjint mei Dirty Old town.

Geen opmerkingen: