donderdag 28 november 2013

Skios

Der binne fan dy boeken, wêrfan ik it idee ha dat se skreaun binne om ferfilme te wurden.
Dat binne meastal misdie boeken wêryn ek in soad geweld foar komt. Ik ha neat mei geweld en neat mei films.
Soms kom je in boek tsjin wat je op de gok meinimme en wêrtroch je ferrast wurde.
Ien fan de leukste boeken dy't ik yn 2013 lêzen ha is dit boek: Skios.
 "Briljant grappig"stiet der op. En dat is neat te folle sein.
Sa'n fermaaklik ferhaal en sa moai en humoristysk beskrean; selden in boek lêzen wêrbij ik it allegear sa byldzjend foar mij sjoch.
Yn de byb fan Wommels te lien. In "gouden"tip fan mij

Geen opmerkingen: