woensdag 27 november 2013

De koprolIt is al wer in oantal jierren lyn dat ik, yn de tiid dat de izerpriis heech wie, in grut tal fan myn medailjes en bekers fuort dien ha. De medailjekast krige in oare bestimming.
It izer samar fuortsmite soe betsjutte dat de herinnering ek fuort is mar dat haw ik as "fêstlizzer" sels foar kommen. Ik ha fansels wol efkes noteard hoe't myn sportlibben der tusken 1964 (10 jier) en 1969 útseach.
At jim de list sa trochsjogge dan is dúdlik dat rinnen myn ding wie. Under lieding fan master Geertsma rûnen wij sneons oeral yn de maat. In beker foar it gehiel en in medailje foar ús ynspanning.
In inkel keatspriiske makket ek diel út fan myn gloarje. Mar wat mij no foaral opfalt is it jier 1965. Dêr wie ik ûnderweis nei in Epke Zonderland karriêre. Want in earste priis helje mei in koprol yn Easterein liket mij op 11 jierrige leeftyd in wiere topprestaasje.Wêr't  en wannear it misgien is wit ik net.
Ik tink dat ik sneuvele bin bij de "handstand"
 
 

Geen opmerkingen: