woensdag 13 november 2013

In knyn


Pakesizzer Jelske hoecht mij mar te sjen of se seit "boekje lêze". Dat is net oan dôvemansearen rjochte want foarlêze mei ik hiel graach dwaan.
Dat der yn myn eigen boeken in blêdwizer sit hat se no ek útfûn.
En om pake wat te pleachjen mei se him der graach efkes úthelje.
Wol grappich is it feit dat it lêste boek fan Ferdinand de Jong in knyn op de foarside hat. En at it sa troch giet dan wurdt dat har favorite boek ek al stiet der fierders gjin foto yn.

Geen opmerkingen: