dinsdag 30 juli 2013

De heechste tonne

"Skûtsjesilen is myn nocht" dat sjonge de Sambrinco's at ik mij net fersin. Skûtsjesilen is net myn nocht mar om te folgen is it bysûnder leuk. Sa't Omrop Fryslân it dit jier bringt is it hielendal top.
Mei Gjalt de Jong en Geartsje de Vries op it wetter is in prima duo ûntstien. Wa't tocht hie dat Klaas Jansma net te ferfangen is, hat it mis. Gjalt de Jong is like entûsjast en hat krekt efkes mear doel oer it silen as Klaas.
It is ek mar goed dat Klaas no net mear te hearen is. It hie raar kommen. Syn kommentaar wêryn in soad oerdreaun waard, hie net past bij de bylden dy't de Omrop streekrjocht útstjoert.
Wij hiene ús ôffrege wêr't Klaas it oer hie.
Bij Gjalt klopt it gewoan: entûsjast mar wol op basis fan de feiten.
Wat in moai idee, om in kamera bij de heechste tonne te setten en fanôf dat punt te filmjen.
Spitich foar it SKS, ik gean der dit jier noch ien kear hinne foar de sfear, de oare wedstriden sjoch ik hast allegear op tv.
Ik fiel mij op in befoardielde posysje bij de heechste tonne thús op de bank. Wat haw ik faak bij it silen west en koe de heechste tonne fanôf de wâl amper sjen. By heechste tonne dêr is no just de striid wêr't it om giet.
Hearlik om it sa te folgen en de komplimenten foar de kameraman yn it bakje.
Jûns yn it skútsjesjoernaal sjoch ik noch efkes nei de bylden fan tichtbij.

Ein ferline wike ferstoar JJ Cale. In fideootsje
Geen opmerkingen: