vrijdag 26 juli 2013

Wetterlijen Elbe

Begjin juny wie de Elbe wat breder as gewoan.  Sterker, de Elbe rûn bûten syn oevers op sommige plakken. Miljarden oan skea waard der sein. Wij seagen it op ús fytstocht mei eigen eagen. In foto ympresje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posted by Picasa

Geen opmerkingen: