dinsdag 2 juli 2013

Suvel

Rjochts fan de suvelafabryk stiene 3 arbeiderswenningen. Dêr haw ik myn in oantal berne jierren wenne


Yn museum it Tsiispakhús yn Wommels is in fêste útstalling oer de suvel yn dizze regio. Alde foto's fan bijgelyks eardere suvelfabriken yn Littens, Weidum, Wiuwert, Easterein en Wommels binne dêr te sjen. Tagelyk in soad artikels dy't je bekend foarkomme at je krekt as ik neist de molkfabryk yn Wommels wennen.

Geen opmerkingen: