maandag 1 juli 2013

Ypekolsgea

Op myn fytstocht fan sneon kaam ik ek foarbij Ypecolsgea. Allinne de namme is al in nijsgjirrich feit. Oan de drokke dyk Wâldsein Balk leit it tsjerkhôf en ek dêr in klokkestoel. Dus fan de fyts ôf en sjen. Yn myn byld  foarôf wie ek dit in lyts tsjerkhôf . Dat wie lykwols net sa. It skynt sa te wêzen dat dit it tsjerkhôf is foar Wâldsein. Fan dêr ek it grutte parkearterrein. It grêf fan it jonge gesin wat oankommen is bij it brân yn ItalieGeen opmerkingen: