vrijdag 26 juli 2013

Mâl fan keatsen?

 Je soene de konkluuzje hast lûke kinne dat ik wer sljocht op keatsen bin. Want op woansdei nei de Jong feintenpartij yn Easterein en op tongersdei nei de keats-off yn Frjentsjer.
Ferkearde konkluuzje. It kaam sa út. Op de Jong feinten in moaie finale sjoen.
Yn Easterein hiene se it wer goed foarelkoar, hoewol it publyk it wol ôfwitte lit.
Ek it oantal spannende partijen wie op ien hân te tellen. De ferskillen tusen de 25 partoeren binne fierstente grut om der in boeiende dei fan te meitsjen.
Spitich dat (mei ik oannimme) de foarsitter Jan Braaksma betanke waard foar syn oanwêzichheid as sjoernalist. It moat net mâlder wurde.

 
 
Op de keatsoff yn Frjentsjer like it allegear ek wol hiel echt. Tribunes foar de PC steane der al en toch seker in 400 man sochten in plakje yn de sinne of it skaad.
Fan dy 400 man wiene der yn alle gefallen 4 dy't in hiel soad lawaai makken. Steande op de earste rige mei in trommel en in kratsje Hertog Jan soargen sij foar oanmodigigings foar it partoer fan Siebe Greydanus. Wat langer de partij duorre wat minder de trommel brûkt waard.
Spitich dat de partijen net spannend wiene. 
 

Geen opmerkingen: